முக்கியவை

{getBlock} $results={6} $label={Featured} $type={grid2} $color={#FF0068}

Read more

View all

ஆங்கிலத்தில் 'முடிவெடுத்தல்' பற்றி விவரிக்கப் பயன்படும் சொற்றொடர்கள் | English Phrases For Making Decision

தினசரி வாழ்வில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு விவரிப்பது என்பது பற்றி இந்தப் பதி…

ஆங்கிலத்தில் கற்றலுடன் தொடர்புடை 05 சுவாரஸ்யமான சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் | Expressions Used For Schooling & Studying

இங்கே ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் அறிந்திராத கற்றலுடன் தொடர்புடைய சில சொற்கள் பற்றிப் பார்ப்போம். இந்த சொற…

ஆங்கிலத்தில் அழகிய 06 சொற்கள் | Beautiful Words in English

உங்கள் வாழ்நாளில் அண்ணளவாக நீங்கள் எத்தணை சொற்கள் கதைத்திருப்பீர்கள்? உங்களால் கணிப்பிட முடியுமா? ஒ…

நபர்களை பற்றி விவரிக்கும் 15 ஆங்கில மரபுத்தொடர்கள் | People Idioms in Tamil

மரபுத்தொடர்கள் என்பவை தொண்டுதொட்டு ஒரு விடயத்தை மறைமுகமாகக் கூறப் பயன்படும் சொற்றொடர்களாகும். இவை ந…

ஆங்கிலத்தில் மனநிலையை (Mood) விவரிக்கும் முறைகள்!

வாழ்க்கையில் பல்வேறு சூழ்நிலைகளைக் கடந்துவரும் உங்கள் மனநிலை ஒருபோதும் ஒரே விதமாக இருப்பதில்லை. உங்…

ஆங்கிலத்தில் It's Okay (பரவாயில்லை) என்பதை குறிப்பிடும் 05 வேறு வழிகள்!

யாராவது ஒருவரால் உங்களுக்கு பல வகைகளிலும் தவறுகள் நடக்கலாம். சிலர் வேண்டுமென்றே தவறு செய்வார்கள், ச…

எழுத்துத் திறனின் முக்கியத்துவம் | Importance of Good Writing Skills

பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே, எழுத்து ஒருவரின் கருத்தை மற்றவர்களுக்குத் தெரிவிக்க உதவியுள்ளது.…

Load More That is All