முக்கியவை

{getBlock} $results={6} $label={Featured} $type={grid2} $color={#FF0068}

Read more

View all

ஆங்கிலத்தில் புதிய சொற்களின் முக்கியத்துவம் - The Importance of Vocabulary

நிறையபேர் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டாலும், ஆங்கிலத்தில் பிரதானமாக கோட்டை விடும் (தவறிழைக்கும்) இடம் இது …

Not to do something எனும் சொற்றொடரை வைத்து எப்படி கதைக்கலாம்? | ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்!

Not to do something எனும் சொற்றொடரை எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை பின்வரும்…

பாடசாலையுடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் | 100 Words Related to 'School'

பாடசாலையுடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் (100 Words Related to School ).

நீருடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள் | 100 Words Related to 'Water'

நீருடன் தொடர்புடைய 100 ஆங்கிலச் சொற்கள்.

காய்கறிகளின் பெயர்கள் | Names of Vegetables in English

காய்கறிகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் (Names of Vegetables in English) அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படு…

'GIVE - கொடு' இரட்டை சொற்கள் | Collocations with GIVE

Give notice. அறிவிப்பு கொடு. Give him a notice. அவனுக்கு ஒரு அறிவிப்புக் கொடுங்கள். Give evidence. …

ஆங்கிலத்தில் 'முடிவெடுத்தல்' பற்றி விவரிக்கப் பயன்படும் சொற்றொடர்கள் | English Phrases For Making Decision

தினசரி வாழ்வில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு விவரிப்பது என்பது பற்றி இந்தப் பதி…

Load More That is All